Your browser does not support JavaScript!
生命教育

 


林記民 講師 國立東華大學諮商與臨床心理學研究所碩士

學術專長與研究

心理諮商輔導


 

凌嫦君 講師 美國紐約大學心理學碩士

學術專長與研究

英語教學、英文語言學、中英文翻譯理論、實作與教學


講師凌嫦君 [ 2017-09-04 ]
 
講師 林記民 [ 2017-09-01 ]